Wedstrijdreglement

Algemene voorwaarden en reglement van deelname
Roeseltriatlon zondag 2 juni 2024

Lees dit grondig na!

Door je in te schrijven voor de Roeseltriatlon op 2 juni 2024, verklaar je de hierna opgenomen algemene voorwaarden en reglement

 • nauwgezet te hebben gelezen en te begrijpen;
 • er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan en te zullen naleven.
 1. De Roeseltriatlon wordt ingericht en georganiseerd door de VZW TriatlonTeam Roeselare, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Constant Lambrechtstraat 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0821-901-289. De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Triatlon Vlaanderen vzw - Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo - voor wat betreft de inschrijvingen, de tijdsregistratie en de verzekering van de deelnemers.
 2. Onder de noemer Roeseltriatlon verstaan we een sprinttriatlon van 600 meter zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen, en een de duatlon van 2,5km lopen, 20 km fietsen en 5 km lopen. De wedstrijden kunnen individueel afgewerkt worden of in trio voor de triatlon en in duo voor de duatlon.
 3. De Roeseltriatlon is opgenomen in de wedstrijdkalender van Triatlon Vlaanderen.
 4. Deelnemers aan de individuele wedstrijd moeten op de dag van de wedstrijd minstens 16 jaar zijn; voor trio’s of duo's is dat 12 jaar.
 5. De inschrijver kan pas deelnemen aan de wedstrijd na registratie en betaling van het inschrijvingsgeld via het platform van Triatlon Vlaanderen.
  Roeselaarse deelnemers die houder zijn van een vrijetijdspas genieten 50% korting op voorleggen van hun vrijetijdspas en bewijs van betaling op de dag van de wedstrijd. De korting wordt door VZW TriatlonTeam Roeselare terugbetaald op rekening van de pashouder.
 6. Er is geen mogelijkheid om zich in te schrijven voor deelname op de dag van de wedstrijd zelf.
 7. In geval van ziekte of annulering voor een wedstrijd waarvoor men is ingeschreven gelden volgende terugbetalingsregels:
  • Tot 2 maand voor de wedstrijd kan uw inschrijvingsgeld en eventuele daglicentie volledig terugbetaald worden exclusief administratieve kosten. Deze terugbetaling vraagt u aan via uw persoonlijk profiel.
  • Tussen 2 maand en 1 maand voor de wedstrijd: terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld en eventuele daglicentie exclusief administratieve kosten. Deze terugbetaling vraagt u aan via uw persoonlijk profiel.
  • Minder dan 1 maand voor de wedstrijd: geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld, eventuele daglicentie en administratieve kosten.
 8. Een ingeschreven atleet kan zijn inschrijving doorgeven aan een ander persoon voor zover dit ten laatste op 15 mei 2024 kenbaar wordt gemaakt via het contactformulier met opgave de identificatiegegevens van de atleet die als vervanger deelneemt.
 9. Indien de wedstrijd op grond van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de organisator niet kan doorgaan, kan de ingeschreven atleet geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan onder geen enkel beding verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Onder voormelde omstandigheden moet onder meer en ten titel van voorbeeld worden begrepen: slecht weer dat de wedstrijd gevaarlijk maakt voor deelnemers, toeschouwers, aangelanden van het parcours...; bevel of verbod van overheidswege of van bevoegde diensten; daad van een derde die de wedstrijd belet,...
 10. Door in te schrijven verklaart de atleet over een goede gezondheid en conditie te beschikken en in staat te zijn om zonder enig medisch risico deel te nemen aan de triatlon- of duatlonwedstrijd. VZW TriatlonTeam Roeselare beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan.
  De deelnemende atleet doet afstand van elk verhaal tegenover de VZW TriatlonTeam Roeselare, de bestuurders, medewerkers of welke aangestelde(1), voor ieder schadegeval ten gevolge van de gezondheidstoestand en/of de conditionele beperkingen van de deelnemer. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische ongevallen of problemen van de deelnemende atleet.
 11. Deelnemers zijn door hun inschrijving via Triatlon Vlaanderen de dag van de wedstrijd verzekerd bij Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt - met waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de schade aan derden en lichamelijke ongevallen.
  Bij een ongeval tijdens de wedstrijd, kan de deelnemer een aangifteformulier digitaal invullen en verzenden voor verdere afhandeling.
 12. De ingeschreven atleet zal de richtlijnen voor het goed verloop van de wedstrijddag nalezen op de wedstrijdsite en deze opvolgen. De deelnemer zal zich tijdens de wedstrijd schikken naar de instructies van de wedstrijdleiding.
 13. Indien de zwemproef niet veilig kan georganiseerd worden, kan de start uitgesteld worden of kan de zwemproef vervangen worden door een extra loopproef. De beslissing wordt genomen door de wedstrijdleiding in samenspraak met de VZW TriatlonTeam Roeselare.
 14. De enkelchip en het wedstrijdnummer moeten tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden. De zelfklevende deelnemersnummers moeten zichtbaar aan de zadelpen of achterste remkabel van de fiets en op de helm bevestigd worden. Het grootste wedstrijdnummer wordt gedragen op de rug tijdens het fietsen en op de borst tijdens het lopen.
 15. Bij de fietsproef is het gebruik van een tijdritfiets niet toegelaten omwille van het bochtige parcours. Een klein opzetstuur is toegelaten, maar mag niet verder dan de shifters komen.
 16. Ook het gebruik van een ligfiets is niet toegestaan.
 17. De deelnemer zal ondanks de aanwezigheid van signaalgevers en politie, steeds rekening houden met mogelijk wandel-, fiets-, voertuig- of autoverkeer op het parcours. Op het volledige parcours blijft de wegcode van toepassing.
 18. De deelnemer neemt vóór de wedstrijddag kennis van het volledig parcours op de website.
 19. De deelnemer bevestigt kennis te hebben dat in de mate dat de wegcode niet van toepassing zou zijn uit kracht van wet, deze wegcode geldt als regel van zorgvuldigheid en deze zal nakomen en in acht nemen.
 20. De deelnemer zal zich te allen tijde gedragen naar de beslissingen van de wedstrijdleiding die worden genomen zonder mogelijkheid van verhaal. De deelnemer zal zich sportief gedragen en alle andere deelnemers, leden van de VZW TriatlonTeam Roeselare, seingevers, medewerkers, aangestelden van overheidsinstanties met het nodige respect en hoffelijkheid behandelen.
 21. De VZW TriatlonTeam Roeselare behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
 22. De gevraagde en noodzakelijke persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de wedstrijd zorgvuldig te organiseren en in functie van uw identificatie bij de verzekering. Deze gegevens worden gedeeld met Triatlon Vlaanderen die de inschrijvingen beheert, de tijdsregistratie uitvoert en de wedstrijduitslag opmaakt in opdracht van de organisatie.
 23. Deelnemers aan onze wedstrijd nemen deel aan een publiek gebeuren en worden tijdens de wedstrijd gefotografeerd en/of gefilmd. Bij inschrijving vragen wij uw expliciete toelating om het beeldmateriaal - wat de sfeer van de wedstrijd weergeeft - op onze site te mogen opnemen om de wedstrijd te promoten en gratis beeldherinneringen aan de deelnemers aan te bieden (2).
 24. De inschrijver ontslaat op de ruimste manier als wettelijk mogelijk, de VZW TriatlonTeam Roeselare, de bestuurders van de organiserende VZW, de medewerkers of welke aangestelde dan ook van elke aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de inschrijver-deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden evenals voor ieder ongeval of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens en na de wedstrijden. De atleet doet uitdrukkelijk afstand van elk verhaal uit dien hoofde en dit op de ruimst mogelijke wijze, zelfs op grond van zware fout of opzet van aangestelden, tegenover de VZW TriatlonTeam Roeselare, de bestuurders, medewerkers of welke aangestelde ook.

(1) Een aangestelde is een persoon die door de VZW TriatlonTeam Roeselare is aangeduid en belast met een taak in het kader de wedstrijd en/of de begeleidende activiteiten en dit in naam en voor rekening van de VZW. Ten titel van voorbeeld: de personen die de infrastructuur opbouwen, de personen die instaan voor de toegangscontrole, de personen die het secretariaat waarnemen.

(2) Deelnemers die na afloop alsnog bezwaar hebben tegen de publicatie van fotomateriaal van hun deelname, kunnen de verwijdering van de foto’s op publieke sites vragen aan de organisatie met vermelding van hun naam, startnummer én aanwijzing d.m.v. het webadres van de te dépubliceren foto’s.